Tillsammans förbättrar vi Ale 

I Ale växer de flesta barn upp under trygga förhållanden. De flesta har många vuxna runt om sig som fångar upp om de inte mår bra. Tyvärr gäller inte det alla. Alla unga förtjänar någon vuxen som vägleder de rätt. Tillsammans med bland annat föreningslivet kan vi skapa förutsättnngar för trygga unga.

I Ale har vi länge jobbat med att erbjuda alternativ till droger, som
t ex med Festivalborg. Vi är även en föregångskommun när det gäller sociala investeringar. Med rätt investeringar idag kanske våra ungdomar väljer ett smartare liv och vi sliper dyra kurer efter missbrukandet imorgon.

Vi vill:

 • Jobba drogförebyggande från åk 5
 • Etablera sociala anställningar
 • Utveckla sociala investeringar
 • Satsa mer på det drogförebyggande arbetet
 • Tillsammans med föreningslivet ge barnen en trygg uppväxt


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

Tillsammans gör vi Ale friskare 

I Ale är de flesta barn välmående, men många får i sig mycket onyttigt. Att lära barnen vikten av näringsrik mat gör att den goda vanan följer med hela livet. Detta tillsammans med vårsatsning på näridrottsplatser i hela kommunen skapar bättre folkhälsa. Maten lagas idag på förskolorna av utbildade kockar och vi vill bygga på med barnens kunskap om maten de får i sig genom temaveckor.

Rökning är ett annat problem som kryper ner i åldrarna. Genom att tidigt förebygga rökning och erbjuda rökavvänjning kan vi undvika att en dålig vana orsakar allvarliga sjukdomar på sikt.

Vi vill:

 • Erbjuda rökavvänjning till våra invånare
 • Att maten till våra barn och äldre ska vara god och näringsrik
 • Ha fler säkra cykelvägar
 • Upprusta våra löparslingor och elljusspår

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Mona Gunlycke
Tandsköterska

Tillsammans förbättrar vi äldreomsorgen 

I Ale ska man kunna åldras tryggt. Man ska veta att den dagen man behöver vård så finns den där på den äldres villkor med värdighet och respekt. När man flyttar från sjukhuset och ska hem måste det ske tryggt. Hemtjänsten ska ta emot och mat ska finnas i kylen. En del i denna trygghet är också att man även i fortsättningen ska få välja vem som hjälper till hemma. Hjälpen ska dessutom ges i så stor utsträckning som möjligt av samma vårdare.

Maten är en härlig del av livet. Vi vill införa valfrihet även här. Man ska kunna välja vilken mat man vill ha hemkörd från den restaurang man tycker om.

Vi vill:

 • Att våra äldre ska få välja sin mat från våra lokala restauranger
 • Att antalet olika vårdare som besöker hemmet ska minska
 • Bygga ett äldreboende i Älvängen
 • Samverka för fler trygghetsboenden
 • Jobba för att det ska finnas fler 65+ boenden

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Inge Nilsson
Ingenjör

Tillsammans råder vi bot på ungdomsarbetslösheten 

I Ale har ungdomsarbetslösheten minskat med 27 % de senaste 3 åren, men vi vill mer. Vi vill råda bot på ungdomsarbetslösheten, tillsammans med skolan och näringslivet.

Ett stort problem är att många ungdomar inte vet vad de vill jobba med eller utbilda sig till. Vi tror att detta till stor del beror på att de inte fått vägledning eller möjlighet att testa på ett jobb. Att ha ett jobb är viktigt, inte minst för självkänslan. Det första jobbet är oftast ett sommarjobb, som är svårt att få utan kontakter eller erfarenheter. Det vill vi lösa genom en sommarjobbsförmedlare.

Vi vill:

 • Anställa en sommarjobbsförmedlare
 • Göra praon till en obligatorisk del i skolan
 • Förstärka studie- och yrkesvägledarresursen
 • Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden ska anställas vid exempelvis alla byggprojekt som kommunen genomför
 • Att kommunen vid nyanställningar ska prioritera arbetslösa ungdomar

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Daniel Mörner
Ekonomistuderande

Kajsa Nilsson
Leg. sjuksköterska

 

Tillsammans förbättrar vi sjukvården i Västra Götaland 

De flesta unga i Ale har en bra uppväxt men det finns ett växande antal unga, framförallt tjejer, som inte mår så bra. Vi ser att långa köer till BUP förvärrar deras situation och att tidiga insatser är avgörande. Samverkan mellan kommunens skolhälsovård och regionens ungdomsmottagning är mycket viktig.

Fungerande akutmottagningar är också viktigt. Det är grunden för att patienterna ska känna trygghet och uppleva ett säkert bemötande. En utveckling av ambulanssjukvården skapar både tryggare vård och mindre köer då en kompetent ambulansvårdare skickar dig som är sjuk rätt med en gång.

Vi vill:

 • I Ale finns det fyra vårdcentraler. Vi är stolta över dem alla och vill behålla dem där de idag finns. De behövs och skapar närhet, trygghet och valfrihet.
 • Inrätta en psykosocial mottagning för ungdomar under 25 år
 • Kapa onödiga väntetider och korta köer.
 • Öka tillgänglighet och valfrihet i vården, oavsett vilken vård man önskar.

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi regionen

Ida Löfgren
Sjuksköterskestuderande

Vad vi gjort 

Under mandatperioden har vi öppnat ett nytt äldreboende i Nödinge. Backavik är ett modernt äldreboende med eget tillagningskök och solrum.

Vi har infört LOV (Lagen om valfrihet) som innebär att man kan välja alternativa privata utförare inom hemtjänsten. Utförarna erbjuder olika sorters service som den kommunala hemtjänsten inte erbjuder.

Vi har fortsatt att satsa på det drogförebyggande arbetet och startat Minimili som är en socialmedicinsk mottagning för ungdomar.

Vi har fattat beslut om att öppna ett motivationsboende för vuxna missbrukare. På så vis ska vi inte behöva köpa tillfälliga platser i Göteborg.

Vi har öppnat ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Vi har öppnat familjecentralen i Bohus.

… och mycket mer därtill!

Vad vi vill göra ... 

Vi vill bygga ett nytt äldreboende i Älvängen.

Vi vill införa restaurangmat för äldre.

Vi vill fortsätta  det drogförebyggande arbetet.

Vi vill utveckla LOV till att gälla för fler områden inom äldreomsorgen.

Vi vill effektivisera individ- och familjeomsorgen.

Vi vill införa social upphandling, ungdomsjobb vid t.ex större byggnationer.

… och mycket mer därtill!

 

RSS