youtube

Vi tror på ett Ale som ser alla och glömmer ingen.

På ett Ale där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Ett Ale som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Tillsammans förbättrar vi Ale!

Vi vill fortsätta ta ansvar


Vi moderater är stolta över att ha fått förtroendet att förvalta och utveckla Ale under senaste mandatperioden. Vi ser hur våra satsningar märks också i vardagen för Aleborna. Nyckeln är hur ekonomiskt ansvarstagande och fokus på ordning och reda leder till såväl kvalitetsökningar som överskott i kassan.

Nu blickar vi framåt mot en ny mandatperiod där vi gärna vill ha chansen att fortsätta arbetet mot ett levande, naturnära och sprudlande Ale där människor trivs och dit man vill flytta.

Vi hoppas att du vill följa med oss på resan mot framtiden och ger oss förnyat förtroende 11/8.

Mikael Berglund (M)

Ordförande Kommunstyrelsen


Mikael Berglund (M)

Nu är Ale redo för att växa i framtiden 


Då var det val igen. Spännande, men som Hoola Bandoola Band sjöng: Vem i hela världen skall man lita på? Det kan ju tyckas svårt när politiker envist försöker överrösta varandra för att tala om vad andra har gjort, eller inte gjort. Jag tänkte därför försöka ge er en bild av vad jag har bidragit med – och hur vår gemensamma resa framåt kan se ut.

Sektor samhällsbyggnad utgör en blygsam del av den kommunala ekonomin men sticker ändå ut och kan ses som en förutsättning för övriga sektorer. Utan vägar, vatten, avlopp, sophantering och långsiktigt hållbar planering blir det svårt att genomföra övrig kommunal verksamhet. Sektor samhällsbyggnad har genomgått en stor förändring där arbetet med den inre kulturen (”det som sitter i väggarna”) och ett fokus på ”service och kundbemötande” måste lyftas fram. Klagomålen är idag färre och handläggningstiderna generellt kortare. Jag tror banne mig att personalen dessutom har roligare. Är vi i mål? Absolut inte – det finns ett fortsatt behov av att se över rutiner och processer. Jag kan dock konstatera att min telefon inte ringer lika ofta som för två år sedan.

Känner ni igen att det ibland pratas om att det inte har byggts tillräckligt många skolor? Skälet är att de kommunala processerna inte har fungerat. För att komma till rätta med något så fundamentalt viktigt var vår lösning att sjösätta en kartläggning och beskrivning av alla led, rutiner och ägandeskap som behövs för att säkerställa att behov omsätts till färdiga lokaler. ”Samhällsbyggnadsprocessen”, som nu är på plats, är ett levande dokument som löpande behöver justeras och uppdateras när behov uppstår.

Planbesked och detaljplaner låg tidigare i det som jag kallade för ”den svarta säcken” – ingen hade egentligen koll på vad som fanns där nere eller hur länge det legat där. ”Häll ut den på golvet och börja sortera” var budskapet. Efter en noggrann genomlysning kunde politiken, med tjänstepersonernas expertis till hjälp, enas om en genomtänkt ”planprioriteringslista”. Listan är transparent så att politiker, tjänstemän, medborgare, fastighetsägare och näringsliv tydligt förstår hur resan framåt i Ale kommun ser ut. Parallellt med prioriteringslistan löper nu ett ”snabbspår” för kommunala lokaler (tex skolor).

Kommunen har äntligen fått en ny Översiktsplan - den gamla var från 2007! Det är ett av våra viktigaste styrdokument eftersom den hanterar hur vi skall använda kommunens mark och vatten. Översiktsplanen saknar några tematiska tillägg – av vilka några är påbörjade. Att färdigställa resterande är en mycket viktig uppgift de kommande åren.

Mig kan ni lita på.

Henrik Fogelklou (M)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen


Henrik Fogelklou (M)

Spaden är redan i backen


Projektplan 2022

Under mandatperioden har vi fått ordning och reda på samhällsbyggnadsprocessen. För att kunna veta var och när vi kan bygga behövs en plan för alla projekt. Den saknades vid mandatperiodens start men är nu på plats.

På kartan här intill kan du se vilka offentliga byggnader som är planerade och när de enligt planen ska börja byggas. Som synes kommer det att hända väldigt mycket de kommande åren.

Förutom projektplanen här intill så har vi för första gången sedan 2007 en ny Översiktsplan antagen. Den är till mycket stor hjälp för entreprenörer som vill veta hur Ale är tänkt att utvecklas på lång sikt.

Här är några av alla projekt som är planerade:

 • Tillbyggnad förskola (Alvhem)
 • Tillbyggnad Alboskolan (Skepplanda)
 • Ny förskola (Älvängen)
 • Ny F-6 skola (Älvängen)
 • Ny skola F-6 (Nol-Alafors)
 • Ny förskola (Nol)
 • LSS-boende (Nol)
 • Ny förskola (Nödinge)
 • Nytt särskilt boende (Bohus)
 • Ny förskola (Bohus)
 • LSS-boende (Surte)
 • Utbyggnad Surteskolan (Surte)

Under de senaste 2,5 åren har det färdigställts 504 permanenta förskoleplatser.


Fler arbetstillfällen till Ale


Henrik Fogelklou (M)

Bergtäkten på höjden i Stora Viken går mot sitt slut och det är dags att planera för framtiden. Området har ett mycket strategiskt läge vid E45 två mil norr om Göteborg. Förutsättningarna för ett framtida verksamhetsområde är de bästa tänkbara.

Det bekräftades av Northvolt och Volvo som länge visade intresse för att etablera en batterifabrik just här.

Moderaterna vill snarast starta ett visionsarbete och bjuda in näringslivet till dialog om hur området kan utvecklas för framtiden. Att det finns förutsättningar för tusentals arbeten råder det ingen tvekan om.

Tillsammans gör vi det möjligt.


Levande samhällen, där liv och rörelse bidrar till trygghet för alla


Trygghet för alla

Ett Ale för dig som är lite äldre. Här är tryggheten stor och gemenskapen levande. Vi moderater ser äldre som en viktig resurs med kunskap och klokskap som bidrar positivt till vår utveckling framåt.

Här är några förslag vi vill jobba vidare med under kommande mandatperiod.

 • En måltid att se fram emot. Våra äldre förtjänar god och näringsrik mat men också gott umgänge. Måltiden ska vara något att se fram emot, också på ålderns höst.
 • Tryggheten i att bli förstådd av personal som pratar svenska. En självklarhet som vi är stolta över att ha drivit igenom.
 • Vetskapen att hjälp finns att få, både vad gäller praktiska sysslor i hemmet och IT. Vi gör en satsning på IT-stöd för att äldre ska inkluderas på samma villkor som andra. Man ska inte behöva ha tekniskt kunniga barnbarn för att kunna fungera i vårt Ale.
 • Ett rikt, socialt liv för äldre. Ensamhet och isolering ska motverkas genom att vi stimulerar sociala initiativ och aktiviteter.


Unga ska vilja bo kvar i Ale


Ungdomar

Ale ska vara en plats där unga vill stanna kvar, dit unga vill flytta och dit unga vill återvända när det är dags att bilda familj. Vi erbjuder chansen till en aktiv livsstil, trygga omgivningar och ett rikt socialt liv.

Här är några förslag vi vill jobba vidare med under kommande mandatperiod.

 • Fortsatt gott inflytande för våra ungdomar. Vi politiker är inte bäst på att vet vad ungdomar vill ha. Vi lyssnar på ungdomar och föräldrar när vi utformar vår politik.
 • En mötesplats för motorburen ungdom. Tekniskt kunnande och kompetens rustar ungdomar för framtiden, samtidigt som sociala band knyts. Så skapar vi trygghet på kort och lång sikt.
 • En hjälp in i vuxenvärlden. Det är mycket att tänka på för unga vuxna. I vårt Ale finns stöd att få kring sånt som kan kännas krångligt och svårt, så som försäkringar, privatekonomi eller avtal.
 • En aktiv fritid. Vi tar armkrok med föreningslivet och ideella engagemang för att fortsätta vara en plats där unga människor trivs.


Det har hänt i skolan sedan förra valet


Erik Liljeberg (M), Skolkommunalråd 2018-2022

Mycket har hänt i Ales skolor de senaste fyra åren. Vi har gått från oordning i ekonomin till full koll. Det har gjort att vi kunnat fokusera på vårt absolut viktigaste uppdrag - skolresultaten!

Genom dialoger med våra 1100 kloka medarbetare har vi utvecklat tilliten till varandra och våra skolor är på väg framåt och uppåt. Här är något av vad som hänt under mandatperioden.

 • Satsat på att ge rektorer bättre förutsättningar för att utveckla det pedagogiska ledarskapet – genom att ge dem stöd via verksamhetssamordnare
 • Koll på läget ger möjlighet till prioritering och utveckling – Exempelvis genom genomlysning av fritidshemmets resurser och via tillitsdialoger
 • Kunskapsfokus, förväntningar och samsyn - förhållningssätt som spelar roll. Långsiktig satsning på likvärdighet och kompetensförsörjning som två huvudsakliga mål
 • Samarbete bidrar till stabilitet och utveckling – Skolöverenskommelsen har förnyats, ger stabilitet och långsiktighet i målsättningar
 • Stöd till elever sätts in och följs upp – Fortsatt kompetensväxling från obehörig till behörig personal samt en utökning av specialpedagoger
 • Styrkedja med tydlig ansvarsfördelning och tillit – Kunskapen om vem som har vilket ansvar, vertikal dialog och horisontella mål
 • Ramprogram för byggnation av skolor och förskolor – Stöd till andra sektorer (SBN och Service).
 • Utvecklat stödet till unga (nästan) vuxna för att få dem i sysselsättning (KAA, Invux, Lärcentrum), samarbete med sektor socialtjänst
 • Utvecklat våra e-tjänster
 • Utredningsarbete om placeringsförfarandet i förskolan och skolupptagningsområden
 • Bättre struktur på och utökning av elevhälsan för att förebygga och hjälpa vid psykisk ohälsa
 • Ökat personaltätheten i förskolan

Och för framtiden vill vi...

 • Fortsatta ökningen av antalet pedagoger i våra förskolor och skolor.
 • Fortsätta utvecklingen av våra skolor baserat på vad forskning visar ger bäst resultat.
 • Vidareutveckla våra pedagogers kompetens och förmåga att undervisa.
 • Att ALLA barn ska ha möjligheten att lära sig så mycket det bara går i skolan. Oavsett bakgrund.

Mig kan ni lita på.

Erik Liljeberg (M)

Ordförande Utbildningsnämnden
Ledamot Kommunfullmäktige

Utveckling från 2016 till nu

”Andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har ökat med drygt 10 procentenheter sen 2016 och det genomsnittliga meritvärdet har ökat med 20 meritpoäng under samma tid. Andel behöriga till gymnasiet har ökat med sex procentenheter. ”

Källa: Utbildningsnämndens årsredovisning för 2021

Valsedel till kommunfullmäktige i Ale


 
Valsedel Moderaterna Ale kommun
 1. Mikael Berglund, 50 år, försäljningsingenjör
 2. Henrik Fogelklou, 52 år, arkitekt
 3. Maj Holmström, 76 år, egenföretagare
 4. Oliver Andersson, 22 år, studerande
 5. Lars Kopp, 76 år, pensionär
 6. Anna Löfgren Silfversparre, 52 år, artikelkoordinator
 7. Johan Zenténius, 36 år, affärsutvecklare
 8. Erik Liljeberg, 49 år, affärsutvecklare
 9. Susanna Mouvitz, 49 år, produktledare
 10. Jan Skog, 68 år, egen företagare
 11. Dan Björk, 62 år, verksamhetssamordnare
 12. Gay Johansson, 65 år, pensionär
 13. Kristina Fogelklou, 51 år, projektledare
 14. Jan Murray, 62 år, entreprenadansvarig
 15. Johan Bankel, 62 år, civilingenjör
 16. Fredrik Johansson, 39 år, projektledare
 17. Kajsa Nilsson, 80 år, pensionär
 18. Magnus Wennergren, 68 år, marknadsekonom
 19. Maria Bokedal, 45 år, vårdenhetschef
 20. Mauricio Jiménez, 60 år, civilingenjör
 21. Serin Rezaei Ohanian, 38 år, enhetschef
 22. Lennart Nilsson, 84 år, pensionär
 23. Peter Aspholm, 55 år, mekaniker
 24. Madeleine Smidt, 52 år, autodidakt konstnär
 25. Ronald Sandgren, 59 år, egenföretagare
 26. Göran Åkerlund, 83 år, senior lektor
 27. Annelie Aspholm, 56 år, redovisningskonsult
 28. Mona Gunlycke, 71 år, tandsköterska
 29. Carina Sandgren, 61 år, administratör
 30. Annelie Lund, 74 år, f.d förvaltare
 31. Lars Andrén, 64 år, terminalarbetare
 32. Alex O´Brien, 17 år, studerande

Fler nyheter från Moderaterna

Följ vårt nyhetsflöde på Facebook


Sociala medier är en del av de flesta människors vardag. Vi har därför valt att fokusera på att kommunicera vad som händer i politiken i Ale via Facebook. Om du valt att inte skaffa ett konto på Facebook har du möjlighet att ta del av de senaste nyheterna här till vänster.


Våra valfilmer

Inför valet 2018 gjorde vi ett tjugotal filmer där vi berättade om vad vi tycker är viktigt. Här kan du se dem.

VILL DU BLI MEDLEM?

Stöd vårt arbete för ett bättre Ale. Vi behöver både fler som ger oss sitt passiva stöd och fler som vill vara aktiva medlemmar. Du kan enkelt bli medlem genom att swisha 100 kr, ditt namn och ditt personnummer till 123 336 0070 eller klicka på knappen här intill för att komma till riksorganisationens medlemsansökningssida.

Våra politiker
21.12 %

VALRESULTAT KOMMUNVAL 2018

Våra politiker

Att vara förtroendevald är att utgöra ryggraden i demokratin.

Tveklöst fyller alla moderata förtroendevalda en viktig funktion - i ett parlamentariskt system krävs parlamentariker för att uppnå förändring.

En del av våra förtroendevalda går med entusiasm på varje möte och ser fram mot debatterna. Andra är egentligen hellre hemma med barnen, men går till mötet för att se till att barnen ska få bättre skola eller bättre fritid. Alla har sina personliga mål, tankar och förhållningssätt till förtroendeuppdraget.

En sak borde dock gälla för samtliga förtroendevalda: ingen kan allt. I varje fall kan ingen allt till att börja med. Efter varje val kommer det in nya personer i den kommunala politiken som ofta är kunniga och professionella inom områden de ägnat sig åt tidigare, men i ett politiskt sammanträdesrum har de aldrig satt sin fot. Det är bra. Vi vill ha många företrädare som inte har ägnat sig åt politik, utan som har låtit sig fullständigt uppslukats av arbete, familj eller utbildning och slutligen fått intresse att faktiskt påverka politiskt.

VISA ALLA FÖRTROENDEVALDA JUST NU

Moderaterna i Ales styrelse

Det här är partiföreningens styrelse.

 • Fredrik Johansson (ordf)
 • Jan Murray (vice ordförande)
 • Mikael Berglund (KSO)
 • Lars Kopp (Gruppledare)
 • Mauricio Jimenez
 • Anna Löfgren Silfversparre (MQ)
 • Emma Mouvitz (MUF)

Vill du komma i kontakt med föreningen kan du mejla till e-postadressen info@ale.nu.

Vad tycker du?

Skicka gärna ett mejl till oss.


Har vi politiker gjort något bra? Eller dåligt? Har du hört talas om någonting i en annan kommun som vi kanske skulle kunna ha i Ale? Har du dåliga erfarenheter av något du varit med om i Ale kommun?

Vi vill gärna veta! Både positiva och negativa saker. Genom att låta oss få veta vad du tycker ger du oss också chansen att ändra dåliga saker till bra och behålla och förbättra de redan bra sakerna.

Du når oss via e-postadressen info@ale.nu.