En trygg plats för alla - alltid! 


Ale kommun ska vara en trygg plats, för alla, alltid. Det ska inte spela roll om du väljer att röra dig ute på natten eller dagen. Om du är en man eller kvinna. För att öka din tryggheten vill vi samarbeta med polisen när vi gör nya detaljplaner, vi vill också arbeta aktivt med en belysningsstrategi för att öka både trivsel och trygghet.

Väktare och fältassistenter ska kunna sättas in när en plats inte känns trygg eller när vi upptäcker droganvändning.

Kort och gott så vill vi göra allt som kan göras för att skapa trygghet för dig, vi har inga ideologiska spärrar med att använda verktyg så som kameraövervakning, väktare eller drogtester i stor skala.

Om alla känner sig trygga när man går till skola, arbete eller sin fritidsaktivitet så mår vi bättre och våra barn får den trygga uppväxt som dem förtjänar som start på sina liv.

Ordning och reda på styrning och ekonomi 

Det borde vara en självklarhet att kommunens alla delar har ordning på sin ekonomi, men så är tyvärr inte fallet i Ale. Revisionen som granskar kommunen ger den styrande majoriteten svidande kritik för hur man leder, styr och följer upp verksamheten. Omsorgsnämnden gjorde ett underskott på 32 miljoner kronor förra året och i år ser det ut att bli motsvarande katastrof. Istället för att ställas tills svars för hur kommuninvånarnas pengar används så gör den styrande politikern karriär och kan få ansvar för hela kommunens budget. Effekten kommer bli tvära kast med illa genomtänkta besparingar som kommer att gå ut över personalen som redan har det tufft och sämre kvalitet för oss invånare.

Vi anser inte att kommunen ska gör allt. Vi tycker inte att man ska bedriva projekt i Botswana. Vi tycker inte man skall bygga en ridanläggning för 30 miljoner, som kommer konkurrera ut små privata ridanläggningar.

Däremot så tycker vi att vi ska vara bäst på kärnverksamheterna skola och äldreomsorg.

Med moderaterna vid rodret kommer det inte att bli särskilt många pampiga invigningar men det kommer att bli mer av skola och omsorg.

Åldras på dina villkor 

I Ale ska du få åldras på dina villkor, vi vill att du ska kunna ha ett aktivt och meningsfullt liv. Det är därför viktigt att de fria pensionärsresorna med Västtrafik fortsätter och att vi inför fler slingbussar som Älvan i Älvängen. Dessa slingbussar kan under lågtrafik också tjänstgöra som tryggarundan-bussar för att möjliggöra för dem som inte har bil att enkelt kunna utföra sina vardagsärenden. En aktiv vardag är så mycket mer än lokalresor, förutsättningarna att mötas och utöva sina intressen måste var lika för alla äldre, oavsett om man är med i en pensionärsorganisation eller inte. 

Tillgången till lokaler måste säkras och göras på ett sätt som gör det möjligt för både små och stora sammankomster.

Vi vill att fler av kommunens äldreboenden drivs i intraprenadform och att dem utvecklas med olika inriktningar i samklang med boende och personal.

Vi är inte nöjda förrän Ales äldre och deras anhöriga känner att det är viktigare med omsorgen för våra äldre än med en prestigeanläggning för hästar.

 

Under januari - november 2015 anmäldes över 2000 brott i Ale, varav 1338 kategoriseras som allvarliga. Ännu fler brott begås, men kommer aldrig till polisens kännedom då inte alltid anmälan sker.

Det finns alltså en mängd platser i kommunen idag som är otrygga, och som upplevs som otrygga. Det är aldrig acceptabelt att Alebor inte vågar ta pendeltåget till stan på kvällen, eller inte vågar gå ut på promenad kvällstid i vissa delar av kommunen. Det är en begränsning av vår frihet, den friheten som vi värnar och alltid måste försvara.

Forskning, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också som ett viktigt verktyg för polisen att få bevisning och kunna klara upp brott. Av samtliga brott som anmäldes i hela Sverige under förra året var det bara 15% som personuppklarades – alltså att åklagaren hade en skäligen misstänkt gärningsman. Helt uppenbart behövs fler verktyg för polisen i deras arbete, så att fler gärningsmän kan identifieras och dömas för sina brott.

Invånarnas trygghet borde vara vår högsta prioritet. En motion, skriven av flertalet allianspartier och FiA, om att införa fler trygghetskameror på vissa, otrygga, allmänna platser i vår kommun kommer att hanteras på kommunfullmäktige måndagen den 30 november. Tyvärr har vår rödgröna majoritet redan i kommunstyrelsen avslagit motionen.

En anledning till avslaget är att kommunen redan jobbar med flera brottsförebyggande åtgärder – såsom nattvandring, trygghetsvandringar, grannsamverkan etc. Alla dessa åtgärder är bra och ska naturligtvis fortsätta. Motionen föreslår helt enkelt att kameror kan vara ett ytterligare komplement för att förebygga, men framförallt klara upp mer brottslighet.

Integriteten är en annan faktor som ger anledning till avslag enligt de rödgröna. Naturligtvis är det en jätteviktig fråga, men att sätta upp kameror på otrygga, brottstäta, allmänna platser som i förlängningen kommer ge oss en tryggare kommun, tror jag de allra flesta av oss kan acceptera utan att uppleva vår integritet som kränkt. Det är rimligt att en prövning görs varje gång en kamera planeras att sättas upp, där en avvägning görs vad för nytta kameran kan ge i förhållande till en eventuell kränkning av integriteten.

 Glädjande nog gick Stefan Löfven ut i veckan med förslag på fler åtgärder för att skapa ökad trygghet i hela Sverige. En av åtgärderna var just utökad kameraövervakning. Förhoppningsvis kommer vår rödgröna majoritet i Ale följa sina partivänner i regeringen, och ändra sitt avslag till ett bifall när det är dags för omröstning i kommunfullmäktige nästa måndag.

Isabell Mörner
Vice ordf. omsorgs och arbetsmarknadsnämnden

Mikael Berglund 
Kommunalråd

 

 

2015-10-26

Utveckling av Nödinge för alla!

Det förefaller som Socialdemokraterna har bestämt sig för att försöka ta politiska poänger på den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nödinge, vilket är djupt olyckligt. Med tanke på hur viktig planen är för vår kommuns utveckling bör en så bred och långsiktig förankring som möjligt eftersträvas. Vi vill därför med denna insändare dels förklara hur turerna är tänkta att gå med en FÖP och vad som hittills skett inom politiken men samtidigt också berätta för nödingeborna att vi med intresse följer planen och gärna vill vara delaktiga i samtalen med er som bor och verkar i Nödinge.

 En FÖP är en mycket långsiktig plan på hur ett samhälle ska utvecklas, var det ska byggas, vilken typ av byggnader som ska finnas, hur trafik ska gå, var det ska finnas gång och cykel vägar mm.

Eftersom den är så långsiktig tycker vi att det är mycket viktigt att en FÖP är väl förankrad bland alla politiska partier, det är olyckligt om en sådan plan används för att ta politiska poänger eller blir tvistefrågor mellan partier

Vi trodde att socialdemokraterna tyckte detsamma men de har med sina handlingar de senaste månaderna agerat som om de tycker något helt annat. De agerar som om de vill ta ägandeskap över den här planen, att man ska få intrycket av att detta är Sossarnas FÖP för Sossarnas nödingebor. Vi vill nu berätta vad det är som hänt som gör att vi drar den här slutsatsen

Först bjuder (S) in till en egen presentation av den fördjupade översiktsplanen via en annons i Alekuriren, detta ber dom därefter så hemskt mycket om ursäkt för under ett sammanträde med kommunstyrelsens. Dom hävdar att det är ett misstag och dålig intern kommunikation.

Veckan efter presenterar dom planen i en beskrivande artikel tillsammans med stadsarkitekten, det hade varit rimligt att den antingen presenterades utan politiker eller att man hade breddat representationen. Även detta har dom från (S) bett om ursäkt för och menat att det inte var riktigt så man hade tänkt sig.

Efter dessa två avböner och ursäkter kan man tänka att  dom borde vara mer vaksama och noggrannare i sin hantering av den viktiga FÖPen, men tyvärr så sker ännu ett ”misstag”.

Helt plötsligt verkar det antingen utstuderat eller väldigt amatörmässigt.

Nu i tisdags var alla som är intresserade av planerna för Nödinge inbjudna till samråd om förslag till FÖP, denna inbjudan går ut 1 oktober till bla. alla gruppledare för de politiska partierna, skogsstyrelsen, fortifikationsverket, polisen och sjöfartsverket. Inbjudan går ut på att vi alla är välkomna som åhörare. Socialdemokraterna väljer då att schemalägga sina politiker, för att de ska vara med som representanter för de som presenterar FÖP, och skickar in sitt schema till tjänstemannaorganisationen. Ingen gör reflektionen över den ensidiga representationen förrän kl 12 samma dag som träffen ska vara, då kommer ett mail om att det skett en kommunikationsmiss men att vi givetvis är välkomna att delta på samma sätt som sossarna. Då vi ifrågasatte detta så valde man själva att avstå mötet så att det inte skulle bli plumpt.

Det bekymrar oss att man inte har bättre koll på en så viktig fråga och att det inte är ursäkten som är lösning på problemet utan att man genom handling visar att man förstår vikten av att Nödinges utveckling har en bred förankring.

Den Fördjupade översiktsplanen är inte Sossarnas, den är hela Ales, den är nödingebornas och den är också vår!

Mikael Berglund (M) Kommunalråd
Carina Zito (M) Gruppledare
Åke Niklasson (C) Gruppledare
Rose-Marie Fihn (FP) Gruppledare
Sune Ryden (KD) Gruppledare
Rolf Engström (FiA) Gruppledare

 

2015-10-26

Bröd och skådespel åt folket

Den Aledemokratledda vänstermajoriteten har inte lyckats genomföra särskilt mycket under sitt första år vid makten. Detta har orsakat desperation och då lånar man sin nya taktik från det romerska imperiet - bröd och skådespel ska hålla folket lugna. 

Att göra någonting bra av jennylundsområdet stödjer vi gärna. Vi vill också se att området, som är en tillgång för hela Ale med sina strövområden och ridleder, fotboll, friidrott och inte minst bandy, får blomstra. Men är det rimligt att så mycket pengar läggs på så lite, och just nu? 

Kommunens ekonomi kommer att vara ansträngd under några år då vi står inför flera utmaningar samtidigt. Skatteprognoserna försämras hela tiden, utjämningssystemet förändras till Ales nackdel och samtidigt behöver vi bygga skolor och förskolor m m för att kunna växa.

Beslutet att investera 25 miljoner i Jennylundsområdet idag, kommer att kosta aleborna 3 miljoner om året i trettio år! Självklart är även satsningar på kultur och fritid viktiga för en växande kommun, det visade vi förra mandatperioden då moderaterna tillsammans med alliansen var i majoritet. Däremot är frågan om kommunen verkligen ska investera så mycket pengar som 25 miljoner, mestadels i en ridanläggning då det finns privata ridklubbar som inte får en enda skattekrona av politiken.

Ridsporten är viktig och stor i Sverige och Ale. Vi får dock inte glömma att ridskolor normalt inte drivs av kommuner, utan i privat form. Vi ser inget rimligt skäl till att konkurrera med alla de ridskolor runt om i vår kommun som driver fantastisk verksamhet helt på egen hand. Vi undrar hur majoriteten motiverar bygget av en premiumanläggning som samtidigt slår undan benen för flera företag i kommunen?

Moderaterna lägger i stället beslutsförslaget att avvisa investeringen på 25 miljoner och att använda 9 miljoner av årets resultat som ett bidrag till ridföreningen på Jennylund. Det bidraget gör att klubben kan, med hjälp av sina eldsjälar, bygga en ny anläggning, alternativt reparera den gamla, mycket billigare. Därtill behöver inte aleborna åta sig en 30 årig avbetalning, utan allt skrivs av i årets bokslut. De 9 miljonerna ska i så fall också ses som ett avslut i relationen mellan kommunen och föreningen, som efter bidraget blir ensamma fastighetsägare.

Jag tror att aleborna kloka nog att inte gå på sossarnas bröd och skådespelstaktik utan istället se, i och med vårt förslag ovan, att det finns en enklare och billigare väg framåt för alla inblandande parter.

Jag hoppas nu att alla alebor vaknar och hjälper till att stoppa slöseriet innan det har beslutats i fullmäktige. Ni kan göra skillnad! Skicka ett mail till paula.orn@ale.se och säg att ni inte vill ha en 30 årig baksmälla för ett kort lyckorus.

Mikael Berglund
Kommunalråd

 

Dö är död!

2015-10-13

Som gruppledare för den moderata fullmäktigegruppen blev fredagens beslut om att upplösa decemberöverenskommelse till stor glädje! Moderaterna i Ale verkade just för detta i en motion som skickades till förbundsstämman i Norra Älvsborg. Väl på plats på stämman fick vi stöd av moderata ungdomsförbundet och några andra företrädare, men de flesta gick på partiets linje om att bevara DÖ. Vår förhoppning var då att andra förbund i Sverige skulle se till att överenskommelsen skulle röstas ner på partistämman som är nu i helgen. Men så gick det som det gick vid Kristdemokraternas riksting… Blev vi bönhörda måntro?

Vad händer nu framåt med svensk politik? De som tyckte att DÖ var det bästa av de sämsta alternativen är oroliga för politisk kaos. Vänstern tycker att Alliansen flörtar med SD och vill gärna stämpla den borgerliga politiken. Miljöpartisterna skruvar på sig och oroar sig nog för hur säkert de sitter i båten med Löfvén och kompani. Jag har inget svar på hur det kommer lösa sig framåt. Många med mig vill ju tillbaka i regeringsställning, men det är ju upp till sossarna och Löfvén att välja hur de vill göra, kommer de välja att förhandla med oppositionen eller kastar de in handuken? Valresultatet är ju ändå det samma som det blev 14 september 2015, väldigt liten majoritet för de styrande!

Men ett är säkert och det är att riksdagen har större makt att förhandla och att vi inte längre behöver passivt se på när vänsterns budget med allt större skattehöjningar för gemeneman klubbas igenom och när valfriheten minskar. Minoritetsregeringen får göra som alla minoritetsregeringar behövt göra tidigare. De får söka stöd för sin politik hos riksdagen. Vi är med i matchen igen och nu känns den svenska politiken mer spännande än på länge. Hur Dös död påverkar oss i kommunerna återstår att se! 

Du som sympatiserar med borgerliga värderingar och vill vara med att påverka, bli medlem i nya moderaterna i Ale, partiet där du verkligen kan påverka. Välkommen!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare

 

 

Ale klättrar igen

2015-09-15

Svenskt näringsliv har rankat Ales företagsklimat topp tre i Göteborgsregionen. Vårt företagsklimat har förbättrats inom i stort sett samtliga områden sedan föregående års mätning vilket ger oss en 43:e placering i Svenskt näringslivs ranking. Ale har klättrat hela 18 enheter.

Läs mer på Ale kommuns hemsida http://ale.se

 

2015-06-17

Nu är vi på rätt väg!

Ales skolor är på rätt väg. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 är nu bättre är rikets snitt.

När de politiska partierna arbetar mot ett gemensamt mål och arbetet är långsiktigt, mer än en mandatperiod går det att förändra. Nu är isen bruten, efter många års problem och dåliga skolresultat har det vänt. 

Tillsammans med 250 pedagoger och skolledare analyserades situationen. Handlingsplanen blev tydlig och alla var överens om vad som måste göras. Lärarnas arbetsmiljö förbättrades, rektorernas uppdrag renodlades och elevernas lust att lära stärkates. 

För att fortsätta denna utveckling är det viktigt att fälja vår huvudstrategi och fortsätta att fokusera på elevernas lust att lära, på lärarnas arbetsmiljö och ledarskap. Vi ska arbeta för ständig förbättring, kaizen. Målet är att skolorna i Ale ska stå sig bra i konkurrens och jämförelse med övriga lnadet.

 

2016-06-17

Budget och Verksamhetsplan 

På kommunfullmäktiges budgetmöte var det tre budgetar som presenterades. Moderaterna tillsammans med Fp, C, Kd och Fia. De rödgrönas + Aledemokraternas budget och SD som för första gången gick fram med en egen budget. 

Samtliga hade Ales Vision som låg till grund för budget och Verksamhetsplan, Skillnaderna var marginella och debatten blev på så sätt mycket vänlig. Mikael tog upp det viktiga drogförebyggande arbetet och Isabell tog upp farhågorna med att de rödgröna ev. avskaffar LOV (Lagen om valfrihet i äldreomsorgen) under mandatperioden. Som väntat klubbades S,Mp,V och Aledemokraternas budget igenom. 

Vår Verksamhetsplan med budget för 2016-2019 finns att läsa i sin helhet här.

Bilden är tagen av Lena Wingbro, FIA

 

Nytt från Fullmäktige

2015-04-29

Fördjupning av översiktsplanen för Älvängen

Arbetet med fördjupningen följer en planprocess för översiktsplaner där allmänheten har möjlighet att ge synpunkter på innehållet under samråd- och granskningsskedena.

Syftet är att Belysa hur Älvängen kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersiell- och offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Syftet är en fördubbling av befolkning på 30 år

Målet är att
1. Ta fram en långsiktig, sammanhållen lösning för framtida gatu- och grönstruktur, dagvattenhantering, mötesplatser samt möjlighet till ny bebyggelse.
2. Visa möjliga lösningar och långsiktiga riktlinjer för bullerstörningar, översvämningar och risker.
3. Möjligheterna att enklare nå älvstranden ska utredas.
4. Ta fram lämpliga områden för detaljplaneläggning. 

Fiber för alla

Målet i Ale kommuns IT-infrastrukturprogram är att 90% av kommuninvånarna skall ha tillgång till 100 mbit till 2020. För att kunna genomföra det är förslaget att sälja kommunens fibernät mot att en utbyggnad av bredband till alla hushåll och företag.

Förslaget är att ingå avtal med IP-Only, att Ale säljer sitt nät och blir kund i det utbyggda nätet. Idag bygger IP-Only fibernät i kommunen på marknadsmässiga villkor. För att nå en bredare utbyggnad så väl i antalet orter och även i de orter där utbyggnad redan är planeras krävs att även kommunen gör åtagande. Kommunen blir stor kund i stadsnätet och ger möjligheter till bredare utbyggnad.

Avtalet består av flera olika delar där utbyggnadsplanen är viktig att lyfta fram. Här kommer vi överens om var och när utbyggnad skall ske. För kommunen är det viktigt att så många som möjligt får möjligheten att ansluta sig till fibernät.

Diskussionen i fullmäktige var framför allt om vem som ska teckna avtal, Fullmäktige eller kommunstyrelsen. Majoriteten med stöd av Moderater och Centerpartiet ansåg efter omröstning att Kommunstyrelsen får teckna avtalet när sådant är framme.

Huvudmannaskap för väghållning

Frågan om enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen har diskuterats i många år.

Sedan kommunsammanslagningen 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Enligt Plan och bygglagen, anges det att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om inte det finns särskilda skäl till annat. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär det större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhetsmål som finns i kommunen.

I Ale kommun finns inom detaljplanelagt område idag 6 vägföreningar; Alvhems vägförening, Bohus-Surte vägförening, Garnvindans vägförening (Skepplanda), Nol-Alafors vägförening, Nödinge vägförening och Älvängens vägförening. Dessa vägföreningar ansvarar för ca 47 % av vägsträckorna inom detaljplanelagt område. Detta kan jämföras med Ale kommun som ansvarar för 26 % och Vägverket 27 % av vägarna.

Diskussionen i Fullmäktige var om likabehandling inför frågan om kommunalt huvudmannaskap. Vi i borgerliga gruppen yrkade om återremiss för djupare analys och förslag beträffande likabehandling. Dels mellan vägföreningar inom detaljplan respektive vägsamfällighetsföreningar utanför detaljplan. Dels tidsmässigt mellan de föreningar som kommer med i första omgången och de som kommer med senare kanske om 10 år. De sista får ju fortsatt betala både via vägavgift och över skattsedeln.

Kommunfullmäktige beslöt om minoritetsåterremiss. Efter omröstning med siffrorna 24 för återremiss och 25 för beslut.

 

 

 

Motion till kommunfullmäktige om trygghetskameror

2015-04-29


Ale har den senaste tiden utsatts för omfattande skadegörelse längs med vår nya motorväg. Därtill upplever en stor del av Ales invånare en otrygghet att röra sig ute på kvällarna. I synnerhet pendeltågsstationerna upplevs som otrygga platser att vistas på.

Det finns många metoder att använda i bekämpningen av otrygghet och brottslighet. Det är bland annat viktigt att vi planerar våra samhällen så att vi bygger upplysta stråk, med naturliga mötesplatser för människor och att vi stärker exempelvis nattvandrarna så att vuxna rör sig ute sent på kvällarna. Detta har brottsförebyggande och trygghetsskapande funktioner, men fler verktyg måste prövas.

Enligt BRÅ (brottsförebyggande rådet) är svenskar generellt positivt inställda till kameraövervakning på allmänna platser då det har en brottsförebyggande effekt. Övervakningsfilmerna tjänar dessutom som tydlig bevisning då brott begåtts, och gärningsmän kan därmed lättare ställas till svars i våra domstolar.

En rimlig avvägning mellan integritetsintrånget och tryggheten som skapas måste givetvis göras i varje fall då kameror ska prövas på en plats. Inte heller ska kamerorna ses som ett alternativ till andra brottsförebyggande, och trygghetsskapande, insatser, utan vara ett komplement på de platser där vi ser störst behov idag.

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Framtid i Ale och Folkpartiet föreslår därför
att en utredning görs för att identifiera de platser i Ale som är, och upplevs som, mest otrygga
att kameraövervakning införs, alternativt utökas, på ovan nämnda platser

Isabell Korn (M)
Carina Zito Averstedt (M) gruppledare
Sune Rydén (KD) gruppledare
Rolf Engström (FiA) gruppledare
Ros-Marie Fihn (FP) gruppledare

 

2015-04-13

Moderaterna i Ale har genom Fullmäktigegruppen skickat in en motion till Förbundsstyrelsen i N Älvsborg. Vi anser att Decemberöverenskommelsen är fel och ska rivas upp.

Motion angående decemberöverenskommelsen

Regeringens allt fler vallöftesbrott och rent skadliga beteende i våra internationella relationer kräver ett ifrågasättande av decemberöverenskommelsen. Den moderata kommunfullmäktigegruppen i Ale kan nu vare sig acceptera, eller för den delen respektera partiledningens beslut att ensidigt upprätthålla, överenskommelsen, då vi anser att regeringen redan har brutit densamma.

Regeringens beslut om sänkning av ROT, borttagandet av överskottsmålet, begränsningen av RUT, höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, höjning av bensinskatten och nu det senaste utspelet om det kommunala vetot gentemot friskoleetableringen gör att vi som kommunpolitiker inte längre kan stå för, eller svara väljare, varför vi i alliansen aktivt stödjer den sittande regeringens maktinnehav genom överenskommelsen.

I partiets stadgar, §1, står att “vi ska vinna människor för den samhällssyn partiet företräder”, samt att “bilda opinion för, och utveckla, moderata idéer”. Vi ska också “vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn”. I dagsläget tvingar decemberöverenskommelsen våra folkvalda riksdagsledamöter att avstå från vissa beslut och lägga ner sina röster i frågor som är skadliga för Sverige. Vi arbetar inte längre för att förverkliga våra moderata idéer och varje dag meddelar väljare, medlemmar, och våra företroendevalda att de inte längre har något förtroende för vår partiledning.

Vi tycker att de lokala utvecklingspolitiska grupper som tillsatts är bra eftersom vår politik behöver förnyas, förändras och förbättras, och det är viktigt att man lyssnar på de som står närmast medborgarna! Men om vi ska vara ett parti som lyssnar på väljarna och att vi dessutom ska stå för en borgerlig och moderat politik måste vi skrota decemberöverenskommelsen. Det är våra medlemmar och invånarna i Sverige värda.

Därför yrkar den Moderata fullmäktigegruppen i Ale

att decemberöverenskommelsen förpassas till historiens papperskorg

Mikael Berglund
Isabell Korn
Carina Zito
Jan Skog
Maj Holmström
Dan Björk
Kajsa Nilsson
Ida Löfgren
Erik Karlsson
Fredrik Johansson
Daniel Mörner
Lennarth Nilsson

 

Du behövs för att ett bra Sverige och Ale ska bli ännu bättre!

Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre samhälle? Välkommen som medlem i Nya Moderaterna.

Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad.

Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter är årsavgift 160 kr.

Stöd vårt arbete för att Sverige ska bli ett friare, tryggare och mer rättvist land. Bli medlem i Nya Moderaterna!

Gå vidare till vår medlemssida

Välkommen till Moderaterna i Ale!

 

Årsmöte

2015-03-21

Nu har Moderaterna i Ale haft sitt årsmöte. Det hölls på Repslagarmuséet i Älvängen. Vi var ca 20 personer som deltog i mötet och vår Förbundsordförande Gunnar Lindell och bitr. ombudsman David Jansson gästade oss. 

Vi började med en tyst minut för Bengt Lewin och Christian Forsäng som båda har lämnat oss i år. Bengt har varit trogen partiet i många år, han var med och startade Ale södra partiförening och det är nästan 40 år sedan. Christian kom in i partiet på senare år, han kom in i Kommunfullmäktige 2014 och blev ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, vilket han såg fram emot med stort engagemang.  

Visning av Repslagarbanan. Bent deras trevliga och duktiga guide visade oss runt och berättade om Carlmarks Repslageri. En imponerande verksamhet. Det är tur att repslagarbanan är bevarad, det är den enda banan i Sverige som är igång. Samtliga rep till Ostindiefararen Götheborg har slagits på den banan. Vi fick även se hur man slår rep.

"Kockmalin" från Älvängen var det som dukade upp en smakfull buffé, med bra stämning avslutade vi årsmötet.

Vi avtackade Ida Löfgren och Mona Gunlycke samt Inge Nilsson för deras arbete i styrelse och revisor. Välkomnar samtidigt Susanna Movitz, Lars Kopp och Kent Kjessler Mattsson in som ledamöter.

Styrelsen passade också på att ha ett konstituerande möte:

Maj Holmström, Ordförande
Susanna Movitz, Sekreterare
Daniel Mörner, Kassör
Kent Kjessler Mattsson, Medlemsansvarig
Lars Kopp, Kampanj/Valledare
Isabell Korn, Utbildningsansvarig
Kardo Kalkali, MUF-representant

 

 

Nytt kommunhus 

Nytt kommunhus!

2015-03-19

Nu är diskussionerna igång på allvar, om vi ska bygga ett kommunhus. 

Splittrad förvaltning

Byggnaden, kommunhuset i Alafors har vi vuxit ur och platsen Alafors är inte central på något sätt. Stor del av administrationen och kundcentra finns i Medborgarhuset, Nödinge. En liten del finns i Älvängen. Socialtjänsten i Nödinge upptar yta som behövs till bostäder. Samhällsbyggnad är kvar i Alafors och kommunikationerna dit är inte de allra smidigaste om man väljer att åka kollektivt. Det finns heller inte något utbud av handel eller lunchställen. Kommunen har svårt att rekrytera och behålla personal till Alafors. En ny samlad kommunal förvaltning är därför ett måste för att Ale ska kunna växa och utvecklas.

Utredning

Kommunen har beställt en oberoende utredning om vilken av våra tätorter Nödinge eller Älvängen som har störst förutsättning för placering av kommunal förvaltning/kommunhus. Den utredningen kommer att vara klar till den 14 maj. Fram tills dess kommer frågan om vi i politiken tycker att det ska byggas ett nytt kommunhus. Därefter kommer politikerna ta del av resultatet och diskutera vilken ort det blir.

 

 

Aspen, Alperna och Ale!

2015-03-15

Grattis till oss alebor som fick uppleva en folkfest utan dess like! Trots tuffa förutsättningar som skulle knäckt vem som helst så levererade arrangörerna och teamet i Alebacken! Jag hade ont i magen varje dag jag passerade Alebacken förra veckan. Jisses skulle detta verkligen funka? Hade de pengar som kommunen skjutit till försvunnit ihop med snön som inte fanns? Skulle detta bli en av de stora felsatsningar som man skulle tala länge om ute på byn? Jag nästan kunde höra hur vi kommuninvånare ondgjorde oss över skattepengar som mer eller mindre slängts i sjön.... Skattepengar som kunde gått till lagstadgade verksamheter till exempel! 

Men vad hände? 

Jo med facit i hand blev det en leverans utöver det vanliga. Vi alebor vallfärdade till vår backe och framför allt – folk från när och fjärran vallfärdade till vår backe! Det var en upplevelse som många sent ska glömma. Det pratades engelska och tyska runt omkring. Där var idel kända ansikten, men även många man inte kände igen. Det blev en riktig folkfest! Snowboardåkarna bjöd på hopp och trix. Ibland blev man nästan orolig över deras djärvhet... så modiga eller galna eller....ja nåt mitt emellan kanske? 

Vi satte Ale på kartan i lördags och så måste vi fortsätta göra! Att stärka varumärket Ale kommun är inget oenigt politiskt beslut. Skillnaderna politiskt ligger nog mer i hur vi gör det, men jag tror att när samtliga politiska partier summerar lördagen och Ale Invite så kommer nog många funderingar dryftas både till höger och vänster hur vi ska spinna vidare.... 

För Ale Invite gav verkligen mersmak! Tänk om Ale kommun kunde bli den självklara kommunen för festivalarrangemang! Glöm Bråvallafestivalen, Sweden rock och storsjöyran.... 

Vi kör FESTIV(ALE)N! Efter lördagen är jag övertygad om att vi i Ale med alla entreprenörer kan göra stordåd! Låt oss fortsätta avsätta pengar till liknande projekt som gynnar oss invånare och vårt näringsliv!

 

Kommunstyrelsen januari

2015-01-29

Nödinge SK
Under förra mandatperioden byggdes 4 konstgräsplaner, nu är det Nödinges tur att få en. För att fotbollsföreningarna i Ale ska få bidrag till konstgräsplan, främst från Svenska fotbollsförbundet samt Västra Götalands- fotbollsförbunds bidrag för konstruktion av konstgräsplan krävs att föreningarna har ett rådande över sina planer i minst tio år. Avtal har tidigare tecknats med Skepplanda BTK och Alafors IF. Kommunstyrelsen är positiva till utvecklingen inom Nödinge SK och godkänner ett 11-årigt arrendeavtal.

Medfinansiering E20

På gruppmötet var det en intensiv diskussion om Ale ska vara med och finansiera E20 mellan Vårgårda och Mariestad, när den ska byggas ut. Genom att medfinansiera 2,078 Mkr kan Ale bidra till att utbyggnaden blir mer omfattande vilket kommer att minska olycksrisken och positivt stödja tillväxten av Göteborgs arbetskraftsregion.
På kommunfullmäktige röstade vi Moderater för att vara med och stödja projektet.

Kommunens pengar ska framförallt gå till kommunal verksamhet, men i det här fallet är vi med och bidrar till regionens utveckling.

Motivationsboende

En enig kommunstyrelse har beslutat att bygga ett motivationsboende på kommunens tomtmark i Jennylundsområdet, Bohus. Boendet planeras vara inflyttningsklart under 2015.

Målgruppen är vuxna personer som har en missbruksproblematik, och har en stark vilja/önskan om att förändra sin situation. Dessa personer står utan tak över huvudet och har för tillfället inte förmågan att sluta med sitt missbruk/beroende. Personalen på boendet arbetar stödjande och motiverande för att ge bra förutsättningar för nykterhet och/eller drogfrihet.

Nämnder och styrelser

Nu har vi kommit igång med arbetet i nämnder och styrelser och rutinerna har börjat sätta sig. Samtliga förtroendevalda har haft utbildning inom sina områden. Det har gett skjuts framåt i vårt arbete och vi har fått lära känna varandra lite mer över parti- och blockgränserna. 

 

Ale Invite och Näringslivet

2015-01-27

Sätta Ale på kartan

Det är väl knappast någon som har missat att det blir Alebacken som kommer att synas och höras i februari. Ale Invite är en Snowboard Big Air tävling som kommer hållas den 28 februari 2015. Tjugo av världens bästa åkare kommer till Alebacken. Tävlingen är kombinerad med en endagsfestival med kända svenska artister på scen, foodtrucks, öltält, mässområde, Burton Riglet Park och snowboardskola för de minsta i barnbacken. Detta är stort för Ale.

Näringsliv

Ale rena raketen i företagsranking, skriver GP. Vi framstår i dag som ett lysande exempel på hur en kommun kan göra för att skapa ett positivt företagsklimat. Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet visar att vi i Ale har klättrat från plats 241 till plats 61 på två år.

En enad majoritet i Ale kommun anser och har gett Mikael Berglund uppdraget som särskild ansvarigt kommunalråd för Näringslivsfrågor.  Det glädjer oss oerhört att Mikael kommer att fortsätta sitt arbete med att få möjlighet att förbättra vårt näringslivsklimat till ännu bättre höjder tillsammans med vår näringslivschef  Pia Areblad.

Det är bara att gratulera Ale till framgångarna!

 

Stämningsfullt och vackert var det på årets sista kommunfullmäktigemöte. Tillsammans åt vi ett välsmakande julbord och Ales lucia med tärnor kom med vackra lucia- och julsånger.

Mötet präglades framförallt av val till nämnder och styrelser, de personer som partierna hade nominerat valdes utan några ändringar. Det känns alltid bra att valen går smärtfritt tillväga. Nu är vi redo att aktivt börja med oppositionspolitik i samtliga nämnder. Carina Zito Averstedt är vår gruppledare. Presidiepost har vi i Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden, Isabell Korn är 1:a vice ordförande. I övriga nämnder har vi ledamot- och ersättar poster. Vilka som ingår i våra nämnder kan du se under fliken förtroendevalda.

Antal ledamöter på arbetsutskotten på nämnder har tidigare varit presidiet, alltså 3 personer. Nu föreslår majoriteten (S,V,MP, AD) att Samhällsbyggnadsnämndens AU ska utökas till 5 personer.  AD gick till val på att minska antalet uppdrag men har nu ändrat sig, allt för egen förmån. Förslaget gick naturligtvis igenom med starkt stöd av SD. 

En surdeg som vi har arbetat med i Samhällsbyggnadsnämnden är nu klar och klubbades, det var övertagandet av Carlmarksområdet i Älvängen. Det har varit ett tillhåll för kriminalitet och droger och kommer nu att jämnas med marken. 

Vi önskar våra besökare en 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Bilden är tagen av Lena Wingbro

 

2014-12-05

Olika orsaker till glädje

Skolresultaten

På kommunstyrelsen informerade vår kommundirektör Björn Järbur om resultaten från Nationella proven åk3 i år. Våra resultat i matte ligger över riksgenomsnittet i matte och vi ligger på samma nivå som riksgenomsnittet i svenska. Alliansens politik visar att den gett verkan och en stor eloge till våra duktiga och engagerade lärare.

Extra val 22 mars 2015

Det är väl ingen av er som har missat att regeringens (S) (MP) budget blev nedröstad i riksdagen under onsdagen. Vid presskonferensen meddelade statsminister Stefan Löfvén (S) att han utlyser ett extraval den 22 mars.

Under tre månader har vi sett en regering som vill montera ned vår frihet och välfärd. En regering som totalt saknar regeringsduglighet.

Här är något av det som (S) (MP) kommer att försvara under valrörelsen

  • Stänga Bromma flygplats
  • Avbryta förbifart Stockholm
  • Stänga kärnkraften
  • Höjning av skatt för pensionärer som jobbar
  • Förbjuda alla välfärdsföretag
  • Miljardhöjning av skatter

Nu har vi fått en ny möjlighet, visa på alliansens regeringsduglighet, vårt ansvarstagande om svensk ekonomi.

En sak till som vi vet efter den 10 januari.
Moderaterna kommer att gå till val på att ge Sverige sin första kvinnliga statsminister, Anna Kinberg Batra

 

 

2014-12-01

Aledemokraterna stöder Rödgrön budget

Det blev ett spännande och intensivt fullmäktigemöte den 24 november då det var dags att besluta om budget och verksamhetsplan för hela Ale kommun, 2015. 

Tyvärr avgjordes voteringen till S, V, MP och ADs fördel med stöd av SD. Alliansen + FiA presenterade ett gemensamt förslag till budget och verksamhetsplan som innefattade en stor satsning på skolan, ca 37 miljoner extra. Skolan är vårt fokus och vår högsta prioritet och medel i vårt budgetförslag skulle särskilt användas till skolutvecklingsåtgärder, kopplade till ”I Ales skolor vill vi lära oss mer”. Utöver skolsatsning la vi stor vikt vid satsningar som ska generera tillväxt – näringsliv, bostadsbyggande, kultur och fritid samt trygghetsperspektivet.

Lite vänster och lite höger

S, V, MP och ADs samlade budget var en hel röra av vänsterförslag blandat med högerförslag. Helt uppenbart var också att enskilda individers hjärtefrågor hade fått gå före ett helhetstänk för kommunen. Satsningar kommer fortsättningsvis göras av säkra ridvägar, skolan, boende på landsbygden, kulturskolan och föreningsbidrag – men LOV (lagen om valfrihetssystem, som ger rätt att välja utförare inom hemtjänsten ex) ska utredas och det var många satsningar som det fanns pengar avsatt för i investeringsbudget men som det inte fanns täckning för i driftsbudgeten.

Även driften kostar

Mest tydligt var detta på kultur och fritidssidan. Den nya grön-röd-blåa majoriteten lovar nytt bibliotek i lvängen centrum, friidrottsanläggning i Bohus och nytt ridhus på Jennylund. Inte en krona finns dock i budgeten för kultur och fritid att täcka dessa satsningar. Våra frågor till Paula Örn (S) om hur de ökade kostnaderna faktiskt skulle finansieras fick inga svar. Risken är nu stor att stora nedskärningar blir verklighet. 

Frågor som saknades helt i budgeten från nya majoriteten var de om ny simhall (vår befintliga håller inte så länge till), konstgräs i Nödinge (som Örn lovat föreningen Nödinge SK men som det inte finns pengar avsatt för) trygghetssatsningar (som ex. fler poliser, väktare, nattvandrare m m) och ett tydligt fokus på tillväxt. 

Makten är målet, inte medlet

Vi är bekymrade över den fortsättning som nu kommer följa. Det samlade förslaget från S, V, MP och AD visar tydligt att det nya gänget vid rodret inte tidigare skrivit fram en seriös och hållbar budget med verksamhetsplan. Risken är stor för tillbakagång av näringslivsklimatet, stagnation av byggnationen, nedskärningar av våra verksamheter och otydlighet för tjänstemännen som ska utföra uppdrag det inte finns finansiell täckning för. Det är tydligt bland den nya gruppen som ska leda Ale kommun är att makten har blivit målet, inte medlet.

 

 

28 oktober 2014

Ale kommun får ny ledning. 

De rödgröna fick flest mandat efter valet och det blir nu de som tar över och bildar en rödgrön minoritet. Paula Örn (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande och Mikael Berglund (M) valdes till 1:e vice ordförande. 

Nu är det klart hur Ale kommer att styras under de kommande fyra åren. Moderaterna tillsammans med övriga alliansen och Framtid i Ale kommer att samverka i opposition. SD och AD (Aledemokraterna) blir vågmästare. Det kommer att bli en utmanande och spännande mandatperiod. Vi kommer under mandatperioden att föra en aktiv oppositionspolitik och arbeta för majoritet 2018.

Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige valdes Jan Skog

Till kommunstyrelsen valdes förutom Mikael Berglund till ledamöter Dan Björk och Carina Zito som ersättare Maj Holmström och Erik Karlsson.

Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige är följande:

S+Mp+V har 23 mandat
M+Fp+C+Kd+FIA har 18 mandat
SD+AD har 8 mandat

 

 

 

15 oktober 2014

Ny majoritet i regionen

Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans en majoritetsledning för Västra Götalandsregionen den kommande mandatperioden. Idag presenterar partiernas gruppledare en politisk plattform och en reformagenda för Västra Götalandsregionen. 

Regionen behöver handlingskraft och en stark majoritet

Tillsammans bildar vi en handlingskraftig majoritetsledning i Västra Götalandsregionen. För regionens invånare är det viktigt att regionen får en stabil och handlingskraftig ledning som förmår och har kapacitet att möta utmaningarna inom sjukvården, som kan främja Västsveriges internationella konkurrenskraft och som klarar att göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken säger Johnny Magnusson, gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.

- Vi har enats om en reformagenda som hanterar dagens utmaningar och som även innebär satsningar på framtiden, fortsätter Johnny Magnusson (M).

Utveckla både kollektivtrafiken och hälso-och sjukvården

- För att klara regionens utmaningar framförallt inom hälso-och sjukvården och kollektivtrafiken behöver skatten höjas med 35-40 öre. Det ger förutsättningar för nära och förebyggande vård och stärkt klimatarbete.

- Priserna på Västtrafik höjs med max fem procent i snitt per år och i samråd med kommunerna kompletteras målbild tåg med en strategi för att ta pågatågs-effekten till Västra Götaland, säger Birgitta Losman gruppledare för Miljöpartiet.

Arbetsro och framtidstro i sjukvården

I partiernas uppgörelse finns en satsning för att lösa de strukturella ekonomiska problemen på sjukhusen och en samtidig satsning på att få ordning på akut- och ambulansverksamheten. 750 miljoner kronor kommer att tillföras hälso- och sjukvården för att skapa balans i sjukhusens ekonomier. Det ger arbetsro och möjlighet att blicka framåt för att utveckla vården.

- I vår uppgörelse finns ett tydligt fokus på att lösa de stora ekonomiska problemen samt skapa förutsättningar för en stärkt tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Vi tar nu ett första steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar på sjukhusen med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling. Samtidigt skapar vi ett ekonomiskt utrymme på 100 miljoner kronor för att få till en väl fungerande ambulansverksamhet och minskade väntetider på akutmottagningarna, säger Jonas Andersson, gruppledare Folkpartiet.

Kraftfullt miljöarbete 

- Industrins konkurrenskraft bygger i hög grad på förmågan att vara ledande på energieffektiva processer och nya råvaror. Västra Götalandsregionen ska främja ett sådant arbete, framhåller Kristina Jonäng, gruppledare för Centerpartiet i Västra Götalandsregionen.

Regionen har en egen stor verksamhet som bör ha en hög miljöprofil. Investeringstakten i regionen bör öka så att regionen slipper värma upp äldre lokaler med alltför hög energiförbrukning som bidrar till klimatförändringar. Inför 2015 års budget föreslår de fem partierna höjda anslag till miljönämnden med ca 15 miljoner kronor från dagens 70 miljoner till 85 miljoner kronor årligen.

- De höjda anslagen möjliggör ett mer aktivt arbete med energi- och klimatinsatser samt utökade satsningar vid Botaniska Trädgården. Det behövs också ett mer offensivt arbete för att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester samt en mer miljöanpassad upphandling av varor och tjänster, tillägger Kristina Jonäng (C).

Satsa på psykiatrin och på förebyggande arbete

De fem partierna betonar att människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar samt att det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården måste utvecklas och förbättras.

– Det är viktigt att se till att tillföra mer resurser, satsa på kompetensutveckling och öka tillgängligheten inom psykiatrin. Vi vill utöka resurserna inom detta område med 50 miljoner kronor 2015 samt med 75 miljoner kronor varje år under 2016 och 2017. Det är även av största vikt att se över arbetssätten inom psykiatrin, säger Monica Selin, gruppledare för Kristdemokraterna.

Regionens utmaningar kräver ekonomiskt tillskott

- Den nya majoriteten ska i november presentera ett förslag till budget med fler reformområden, där vi också justerar befintliga obalanser i verksamheterna samt skapar förutsättning för kvalitetsutveckling. Enligt våra preliminära beräkningar kommer vi då att föreslå en skattejustering på mellan 35 och 40 öre, avslutar Johnny Magnusson (M).  

 

15 oktober 2014

Det ekar tomt...

pengar- Det är väldigt tydligt att ladan är tom och bordet är helt avskrapat, säger finansminister Magdalena Andersson i flera intervjuer.

- Det här är mycket dystra siffror för de offentliga finanserna...Det här är de sämsta siffrorna vi sett sedan budgetsaneringen i mitten av 90-talet. Enligt Magdalena Andersson beror det på förra regeringens skattesänkningar.

Magdalena Andersson är inte trovärdig. Sveriges ekonomi får högsta kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Fitch, Moody´s och Standard & Poor med hänvisning till stabil och ansvarstagande finanspolitik.

Finanasministern kör med skrämselpropaganda för att kunna höja skatterna. Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse innebär att skatterna höjs med drygt 18 miljarder kronor 2015.

1. Avtrappning av jobbskatteavdraget. Nedräkning för löntagare med arbetsinkomster över cirka 50 000 kronor i månaden. Avtrappningstakten ska vara på 3 procent. Det innebär att inget jobbskatteavdrag ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats, skriver regeringen.

2. Ökade skatteintäkter: 2,4 miljarder kronor 2015. Fler får betala statlig inkomstskatt. Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas. För närvarande räknas den upp med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Enligt överenskommelsen ska uppräkningen bara ske med KPI. Ökade skatteintäkter: 1,9 miljarder kronor.

3. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga tas bort. Görs i två steg. Ökade skatteintäkter: 9,6 miljarder 2015. 18,8 miljarder kronor 2016. 

4. Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande. Avdragsrätten begränsas när det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Ökade skatteintäkter: 3,1 miljarder kronor 2015.

5. Särskild löneskatt återinförs delvis för 65+. Den särskilda löneskatten återinförs till delvis på löner samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Ökade skatteintäkter: 2,3 miljarder kronor 2015.

6. Slopad läx-RUT Skattereduktion för privatundervisning, den så kallade läx-RUT, avskaffas. Ökade skatteintäkterna: 50 miljoner kronor 2015.

7. Höjd skatt på kärnkraftsreaktorer. Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Ökade skatteintäkterna: 0,25 miljarder kronor.

8. Höjd tobaksskatt. Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med 6 procent och punktskatten på snus höjs med 12 procent. Priset för ett paket cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor. En dosa portionssnus kommer att kosta 44,41 kronor i stället för 43 kronor. Ökade skatteintäkter: 0,90 miljarder kronor 2015.

 

 

 

8 september 2014

 

Vi  står inför ett vägval. 

Den 14 september ska Ales framtid avgöras.

  

Ale är en fantastisk kommun som har gjort en spännande resa de senaste åren. Vägen och järnvägen har blivit färdig och allt fler kommer till Ale och upptäcker vår kommuns fina sidor. Man kan promenera från pendeltågsstationen med en picknick-korg på armen och sätta sig på en äng bara 500 m bort. Man kan vandra bland våra fjäll, fiska i våra sjöar och promenera i vår urskog. Detta är vår storhet. Allt fler vill flytta till Ale och bli en del av oss, bli Alebor. Det möjliggör ökad handel, mer varierad byggnation, liv och rörelse och större investeringar i våra skolor, äldreboenden och vårt kulturliv.

Trots att rörligheten mellan Göteborg och Ale är positiv på många sätt finns det baksidor vi inte får blunda för. Det är nu lika lätt att ta sig från Ale till Göteborg, som för göteborgarna att ta sig till Ale. Skadegörelse, misshandelsfall och drogerna finns även i vår kommun och det kan vi inte blunda för. Vi måste rikta strålkastarlampan mot de mörka skuggor som lurar i vårt samhälle och göra insatser för att öka tryggheten. Vi måste jobba för att polisen ska öka sin närvaro här i Ale, sätta in mer väktarresurser, ha kameraövervakning i otrygga områden men framförallt tänka smart när vi förtätar våra orter. Vi måste bygga så att liv och rörelse, trivsel och glädje, finns dygnet runt  så att tryggheten alltid finns där. Genom att arbeta med olika verktyg och skapa meningsfulla sysselsättningar kan vi minska otryggheten. I det ligger våra förslag med skatepark, fler näridrottsplatser och ett rikt kulturliv.

Vi har visat under fyra år att vi är kapabla att styra kommunen. Att leda kommunen mot en positiv och ljus framtid. Vi har ökat vår befolkning, vi har byggnation som aldrig förr, vi har ett näringslivsklimat som rusar i höjden, ett stärkt föreningsliv, breddat kulturliv och en äldreomsorg som får oerhört goda kvalitetsstämplar i mätningar. Vi är samspelta i alliansen, har tagit ansvar för Ale och är överens om politiken. Det står mot ett alternativ som splittrats till följd av interna strider, som inte är överens om en gemensam politik och som med bara nya företrädare aldrig tidigare suttit i majoritet tillsammans.

Vi är bekymrade över konsekvenserna av hur det skulle bli om oppositionen fick förtroendet i valet. Vi vill att människor ska få bestämma över sina egna liv. Vi vill att man ska få bosätta sig på landsbygden och att fiberutbyggnaden ska komma alla till del. Vi är nydanande, modiga och vill att Ale ska fortsätta utvecklas, så som när vi byggde näridrottsplatser och införde meröppna bibliotek.

Vi är måna om vår kommun. En del av oss har flyttat hit, en del av oss är födda och uppvuxna här. Oavsett vart vi kommer ifrån vill vi att Ale ska må bra även i framtiden.  Jag vill att vi tillsammans förbättrar, och tar Ale in i framtiden. Du gör valet den 14 september. 

Mikael Berglund
Kommunalråd

 

 

 

 

8 september 2014

Alla ungdomar ska ha ett arbete!

Ungdomsarbetslösheten har minskat med mer än 27% i Ale kommun sedan 2011. Bara det senaste året har den minskat med 13,4%! Detta är något som vi är fantastiskt glada över men vi är inte nöjda än.

Ett stort problem idag är att våra ungdomar inte alltid har så stor kännedom om de olika arbetena som finns när de ska välja gymnasieinriktning eller universitetsutbildning. Dilemmat blir då att våra ungdomar inte utbildar sig till något konkret, eller inte alls, och att de därmed får svårt att hitta jobb. Utan motivation och inspiration är det lätt att fastna i arbetslöshet. Vi ser att en av lösningarna på det här problemet är obligatorisk prao.

När man praoar får man kontakt med arbetsplatser och branscher. Man får inspiration och motivation till vad man själv vill göra i framtiden. Man upplever skillnaden mellan jobb och skola och får testa på något annorlunda. Det finns ingenting som slår prao när det gäller kontakter med arbetslivet eftersom ungdomarna får en chans att vistas på en arbetsplats och vara en del av ett lag. Det ligger ju även i näringslivets intresse att få kontakt med ungdomar och skapa en positiv upplevelse kring just det yrket. Det säkrar företagens fortlevnad.

För att prao ska fungera på ett bra sätt krävs det att vi gör vissa satsningar. Vi vill stärka studie- och yrkesvägledarna så att de har mer tid att vägleda ungdomarna rätt. Skolan ska ha ett tydligt samarbete med näringslivet, för att en variation av praoplatser ska finnas som eleven sedan kan välja ifrån. Vi vill också se mer prao än vad som varit tidigare, samt att den ska vara obligatorisk. Man ska inte kunna välja att istället sitta i skolan. Det är tillsammans med skolan och näringslivet vi kan råda bot på ungdomsarbetslösheten.

Vi har de senaste veckorna lagt många olika förslag kring hur ungdomsarbetslösheten kan bli lägre. Förslagen från oppositionen uteblir. Moderaterna är dessutom det parti som de senaste 8 åren skapat förutsättningar för fler än 300 000 nya jobb i Sverige. Vill du också att arbetslösheten ska minska och att alla våra ungdomar ska få en chans till en bra framtid, rösta på Moderaterna den 14 september. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Mikael Berglund
Kommunalråd

Daniel Mörner
Ekonomistuderande

 

 

8 september 2014

Köper du pizza ibland?

Det gör jag. Inte så nyttigt men ganska gott.  Jag besöker ofta Nols Pizzeria, ibland Bella Mia i Nödinge eller Da Mille i Älvängen. Har du tänkt på att det ofta jobbar ganska många på pizzeriorna och att antalet pizzerior är ganska många? Nu är så att du har ett val att göra. De rödgröna partierna vill höja momsen på restaurangmat från 12 till 25% och höja arbetsgivaravgiften för de som är under 26 år. En pizza blir därmed omedelbart cirka en tia dyrare. Att höja priset på något minskar efterfrågan. Mindre efterfrågan leder till mindre arbete och därmed minskar behovet av att ha anställda. Om du som jag tycker att den politik som förs ska leda till fler riktiga jobb, inte färre, så rösta på Sveriges arbetarparti, Moderaterna.

Erik Karlsson (M
Företagare

 

8 augusti 2014

Vill du ha kvar din vårdcentral efter valet?

Vi i Moderaterna gillar valfrihet. Vi vill att alla ska ha möjligheten att välja vilken vårdcentral som de vill gå till, även efter valet. Valfrihet är inte bara att få välja vilken vårdcentral man vill gå till. Valfrihet är också att välja bort det som man inte är nöjd med och som inte fungerar.

Tänk om man var missnöjd med kvalitén, bemötandet och väntetiderna på vårdcentralen och inte ha något annat alternativ utan vara tvungen att stå ut. Så vill vi inte ha det. Vill du? Eftersom Vänsterpartiet vill ta bort de privata alternativen helt, och Socialdemokraterna samt Miljöpartiet vill begränsa vinst i verksamheten, är vi rädda att 3 av våra 4 vårdcentraler i Ale att försvinna. Adinahälsan i Nol, Bohuspraktiken i Bohus och vårdcentralen i Nödinge är nämligen privata.

Vi bjuder här på ett litet tankeexperiment: Redan idag får man ofta till svar att det är fullbokat i läkarnas kalendrar flera månader framåt när man som patient ringer till vårdcentralen. Vill man träffa en läkare så får man gå på drop-in istället. Lägg där till att vi är en ökande befolkning i Ale, alltså ännu fler personer som då och då behöver besöka vårdcentralen. Dessutom har vi en åldrande befolkning som allt oftare behöver hjälp av läkare. Under dessa omständigheter ska alltså TRE av FYRA vårdcentraler försvinna från Ale? Vi förstår om du inte får ihop detta som logiskt, för det får inte vi heller.

Dessa uppskattade vårdcentraler är privata alternativ som verkar i kommunen i liten skala, och som varje år investerar en del av årets överskott i sina verksamheter för att förbättra kvalitén för patienterna. Vi är stolta över våra tre privata vårdcentraler och vill att de även i fortsättningen ska få ta hand om oss alla i Ale.

Genom att rösta på Moderaterna, i kommunen, regionen och i riksdagen, garanterar vi att din vårdcentral får finnas kvar. Vi vill att alla Alebor ska få välja vart de ska få sin vård. Med tydliga regler och uppföljning ser vi att möjligheten att välja leder till högre och jämnare kvalitét, men också ökad tillgänglighet. Det gynnar patienten i slutändan. Tillsammans förbättrar vi sjukvården!

Ida Löfgren
Regionkandidat

Erik Karlsson
Regionkandidat

 

1 september 2014

Antalet invånare i Ale blir allt fler

För att möta efterfrågan i hela kommunen, på såväl boende som verksamheter, behöver vi tydliga strategier för var och hur vi utvecklar kommunen. Under 2013 ökade invånarna med 232 personer och i dag bor cirka 28 074 personer i Ale kommun. Genom detta är Ale redan på god väg mot målet att befolkningen i kommunen ska vara 30.000 invånare år 2018.

För att möta de behov, som många invånare har, krävs planering inom en rad områden i kommunens verksamheter. Flera stora samhällsbyggnadsprojekt pågår i Ale nu och planeras i framtiden för att ge våra medborgare ännu bättre möjligheter och förutsättningar att leva och verka i Ale.

Vår landsbygd är en av våra största tillgångar. Vi har fiskrika och välbesökta sjöar och skyddande skogspartier. De som vill bo med naturen inpå knutarna ska få göra det. För att göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med fiber något som ska komma alla till del.

I Ale ska man också kunna göra boendekarriär. Vi vill ha bostäder för alla stadier i livet. Exempelvis vill vi bygga centrumnära bostäder med gångavstånd till butiker och pendel för äldre personer, som upplever sin villa och trädgård för stor och betungande.

Ale har två huvudorter, Älvängen och Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för att vi ska kunna leva upp till vårt mål på 1,5% i årlig befolkningstillväxt. Det är de orter som vi räknar med kommer att ha starkast tillväxt framöver och därför vill vi att handeln fokuseras där. Vi kommer att arbeta för trygga, trivsamma och levande centrum dygnet runt. Våra centrum ska ha blandad bebyggelse av bostäder och butiker. För att skapa levande centrum planerar vi också för att det ska finnas trivsamma gröna miljöer att vistas i.

Våra pendelstationer ska vara länken mellan storstaden och våra orter. Det ska kännas välkomnande att komma hem till Ale. Vi ska kunna ha möjlighet att uträtta ärenden, beställa mat, handla mm på väg till och från pendeln. 

Tillsammans förbättrar vi Ale!

Maj Holmström (M)
Ers. I samhällsbyggnadsnämnden

 

1 september 2014

Vi bor i en trygg kommun

Ale är en av de tryggaste kommunerna runt Göteborg, men det finns platser och tider då otryggheten infinner sig. Särskilt resecentrum i Älvängen, nattetid, har av många upplevts som alldeles för otryggt. Känslan av att inte våga gå ut på vissa tider av dygnet eller att kanske till och med inte våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan är som att vara fånge i sitt eget hem. Detta ska aldrig accepteras i Ale.

Moderaterna har gjort mycket för att öka tryggheten i Sverige. Några av förändringarna de senaste 8 åren är skärpta straff för våldsbrott, mer resurser till domstolarna och kriminalvården, samt fler poliser. Idag har vi ca 20 000 poliser, 2500 fler än 2006.

Ett av våra förslag för ökad trygghet är att vi vill öka polisens närvaro i Ale. Vi tycker att det är olyckligt att polisstationen försvann och vi vill arbeta för att få tillbaka den.

Vi vill ha mer kameraövervakning i otrygga områden. Självklart måste en avvägning göras mellan filmade personers integritet och behovet av att övervaka en plats, men vi anser att fördelarna med kameraövervakningen är fler än nackdelarna. Det kan bidra till bevisning vid brott, avskräcka från brott och öka känslan av trygghet.

Vi vill utveckla trygghetsvärdarnas roll på tåg och stationer. Idag åker de med tågen och rör sig i områdena kring stationerna. Vi vill utöka antalet trygghetsvärdar och öka tiden för deras insats.

Vi vill också ge nattvandrarna bättre förutsättningar. Nattvandrarna, och trygghetsvärdarna, gör ett fantastiskt bra arbete genom att röra sig i våra samhällen. Liv och rörelse bidrar till tryggheten och vi vill stödja alla de ideellt engagerade personer som nattvandrar så det blir lättare för dom att starta, och fortsätta, sin gärning.

Tillsammans gör vi Ale tryggare!

Mikael Berglund
Kommunalråd

Jan Skog
Egenföretagare

 

RSS