Nytt från Fullmäktige

2015-04-29

Fördjupning av översiktsplanen för Älvängen

Arbetet med fördjupningen följer en planprocess för översiktsplaner där allmänheten har möjlighet att ge synpunkter på innehållet under samråd- och granskningsskedena.

Syftet är att Belysa hur Älvängen kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersiell- och offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Syftet är en fördubbling av befolkning på 30 år

Målet är att
1. Ta fram en långsiktig, sammanhållen lösning för framtida gatu- och grönstruktur, dagvattenhantering, mötesplatser samt möjlighet till ny bebyggelse.
2. Visa möjliga lösningar och långsiktiga riktlinjer för bullerstörningar, översvämningar och risker.
3. Möjligheterna att enklare nå älvstranden ska utredas.
4. Ta fram lämpliga områden för detaljplaneläggning. 

Fiber för alla

Målet i Ale kommuns IT-infrastrukturprogram är att 90% av kommuninvånarna skall ha tillgång till 100 mbit till 2020. För att kunna genomföra det är förslaget att sälja kommunens fibernät mot att en utbyggnad av bredband till alla hushåll och företag.

Förslaget är att ingå avtal med IP-Only, att Ale säljer sitt nät och blir kund i det utbyggda nätet. Idag bygger IP-Only fibernät i kommunen på marknadsmässiga villkor. För att nå en bredare utbyggnad så väl i antalet orter och även i de orter där utbyggnad redan är planeras krävs att även kommunen gör åtagande. Kommunen blir stor kund i stadsnätet och ger möjligheter till bredare utbyggnad.

Avtalet består av flera olika delar där utbyggnadsplanen är viktig att lyfta fram. Här kommer vi överens om var och när utbyggnad skall ske. För kommunen är det viktigt att så många som möjligt får möjligheten att ansluta sig till fibernät.

Diskussionen i fullmäktige var framför allt om vem som ska teckna avtal, Fullmäktige eller kommunstyrelsen. Majoriteten med stöd av Moderater och Centerpartiet ansåg efter omröstning att Kommunstyrelsen får teckna avtalet när sådant är framme.

Huvudmannaskap för väghållning

Frågan om enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen har diskuterats i många år.

Sedan kommunsammanslagningen 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Enligt Plan och bygglagen, anges det att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om inte det finns särskilda skäl till annat. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär det större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhetsmål som finns i kommunen.

I Ale kommun finns inom detaljplanelagt område idag 6 vägföreningar; Alvhems vägförening, Bohus-Surte vägförening, Garnvindans vägförening (Skepplanda), Nol-Alafors vägförening, Nödinge vägförening och Älvängens vägförening. Dessa vägföreningar ansvarar för ca 47 % av vägsträckorna inom detaljplanelagt område. Detta kan jämföras med Ale kommun som ansvarar för 26 % och Vägverket 27 % av vägarna.

Diskussionen i Fullmäktige var om likabehandling inför frågan om kommunalt huvudmannaskap. Vi i borgerliga gruppen yrkade om återremiss för djupare analys och förslag beträffande likabehandling. Dels mellan vägföreningar inom detaljplan respektive vägsamfällighetsföreningar utanför detaljplan. Dels tidsmässigt mellan de föreningar som kommer med i första omgången och de som kommer med senare kanske om 10 år. De sista får ju fortsatt betala både via vägavgift och över skattsedeln.

Kommunfullmäktige beslöt om minoritetsåterremiss. Efter omröstning med siffrorna 24 för återremiss och 25 för beslut.

 

 

RSS