Under januari - november 2015 anmäldes över 2000 brott i Ale, varav 1338 kategoriseras som allvarliga. Ännu fler brott begås, men kommer aldrig till polisens kännedom då inte alltid anmälan sker.

Det finns alltså en mängd platser i kommunen idag som är otrygga, och som upplevs som otrygga. Det är aldrig acceptabelt att Alebor inte vågar ta pendeltåget till stan på kvällen, eller inte vågar gå ut på promenad kvällstid i vissa delar av kommunen. Det är en begränsning av vår frihet, den friheten som vi värnar och alltid måste försvara.

Forskning, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också som ett viktigt verktyg för polisen att få bevisning och kunna klara upp brott. Av samtliga brott som anmäldes i hela Sverige under förra året var det bara 15% som personuppklarades – alltså att åklagaren hade en skäligen misstänkt gärningsman. Helt uppenbart behövs fler verktyg för polisen i deras arbete, så att fler gärningsmän kan identifieras och dömas för sina brott.

Invånarnas trygghet borde vara vår högsta prioritet. En motion, skriven av flertalet allianspartier och FiA, om att införa fler trygghetskameror på vissa, otrygga, allmänna platser i vår kommun kommer att hanteras på kommunfullmäktige måndagen den 30 november. Tyvärr har vår rödgröna majoritet redan i kommunstyrelsen avslagit motionen.

En anledning till avslaget är att kommunen redan jobbar med flera brottsförebyggande åtgärder – såsom nattvandring, trygghetsvandringar, grannsamverkan etc. Alla dessa åtgärder är bra och ska naturligtvis fortsätta. Motionen föreslår helt enkelt att kameror kan vara ett ytterligare komplement för att förebygga, men framförallt klara upp mer brottslighet.

Integriteten är en annan faktor som ger anledning till avslag enligt de rödgröna. Naturligtvis är det en jätteviktig fråga, men att sätta upp kameror på otrygga, brottstäta, allmänna platser som i förlängningen kommer ge oss en tryggare kommun, tror jag de allra flesta av oss kan acceptera utan att uppleva vår integritet som kränkt. Det är rimligt att en prövning görs varje gång en kamera planeras att sättas upp, där en avvägning görs vad för nytta kameran kan ge i förhållande till en eventuell kränkning av integriteten.

 Glädjande nog gick Stefan Löfven ut i veckan med förslag på fler åtgärder för att skapa ökad trygghet i hela Sverige. En av åtgärderna var just utökad kameraövervakning. Förhoppningsvis kommer vår rödgröna majoritet i Ale följa sina partivänner i regeringen, och ändra sitt avslag till ett bifall när det är dags för omröstning i kommunfullmäktige nästa måndag.

Isabell Mörner
Vice ordf. omsorgs och arbetsmarknadsnämnden

Mikael Berglund 
Kommunalråd

 

RSS