Motion till kommunfullmäktige om trygghetskameror

2015-04-29


Ale har den senaste tiden utsatts för omfattande skadegörelse längs med vår nya motorväg. Därtill upplever en stor del av Ales invånare en otrygghet att röra sig ute på kvällarna. I synnerhet pendeltågsstationerna upplevs som otrygga platser att vistas på.

Det finns många metoder att använda i bekämpningen av otrygghet och brottslighet. Det är bland annat viktigt att vi planerar våra samhällen så att vi bygger upplysta stråk, med naturliga mötesplatser för människor och att vi stärker exempelvis nattvandrarna så att vuxna rör sig ute sent på kvällarna. Detta har brottsförebyggande och trygghetsskapande funktioner, men fler verktyg måste prövas.

Enligt BRÅ (brottsförebyggande rådet) är svenskar generellt positivt inställda till kameraövervakning på allmänna platser då det har en brottsförebyggande effekt. Övervakningsfilmerna tjänar dessutom som tydlig bevisning då brott begåtts, och gärningsmän kan därmed lättare ställas till svars i våra domstolar.

En rimlig avvägning mellan integritetsintrånget och tryggheten som skapas måste givetvis göras i varje fall då kameror ska prövas på en plats. Inte heller ska kamerorna ses som ett alternativ till andra brottsförebyggande, och trygghetsskapande, insatser, utan vara ett komplement på de platser där vi ser störst behov idag.

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna, Framtid i Ale och Folkpartiet föreslår därför
att en utredning görs för att identifiera de platser i Ale som är, och upplevs som, mest otrygga
att kameraövervakning införs, alternativt utökas, på ovan nämnda platser

Isabell Korn (M)
Carina Zito Averstedt (M) gruppledare
Sune Rydén (KD) gruppledare
Rolf Engström (FiA) gruppledare
Ros-Marie Fihn (FP) gruppledare

RSS