Integration och flyktingmottagande 

En orolig omvärld har under senare år inneburit stora utmaningar för Sverige. Ale har tagit ett stort ansvar i mottagandet av människor på flykt från krig, och det är något som vi i moderaterna står upp för. Vår övertygelse är att problem inte uppstår i på grund av invandring, problem uppstår istället på grund av dålig integration.

Alla de möjligheter som Sverige och Ale erbjuder människor på flykt ställer också höga krav på individens ansvar att lära sig språket, få en egen försörjning, egen bostad och lära sig den värdegrund som vårt samhälle bygger på.  

Vi tror på individens vilja att bli självständig och stå på egna ben. Vi tror också att incitament för etablering och högt ställda förväntningar är bra för alla människor. Detta synsätt präglar våra förslag:

  • Alla nyanlända Alebor ska gå en samhällsintroduktionskurs innehållande de värderingar, lagar och regler som vår samhällsstruktur bygger på, vad gäller demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet och likabehandling.
  • Den bostad som erbjuds en nyanländ ges bara under etableringstiden, alltså de första 2 åren. Under tiden ska den nyanlända hitta en egen permanent bostad. Under denna tiden är också en förutsättning för bostaden att individen deltar i angivna etableringsinsatser.
  • Försörjningsstöd som börjar betalas ut efter de första 2 åren med etableringsersättning ska endast ges under förutsättning att individen är aktivt arbetssökande och/eller vidtar de åtgärder, i form av t ex praktik, SFI eller utbildning, som krävs för att bli anställningsbar.
  • Insatser för att underlätta språkinlärning, så som t ex språkcaféer, ska organiseras av kommunen och utgöra en del i de etableringsinsatser som individen förväntas delta i.
  • Specifika insatser för etablering av de kvinnor som flyr till Sverige ska organiseras av kommunen, t ex öppen förskola och likaställda krav på deltagande i etableringsinsatser. 

 

Intresserad av moderaternas rikspolitik avseende migration och integration?

Läs mer här: http://www.moderat.se/migration-och-integration

RSS