Äldreomsorg 

En av moderaternas viktigaste utgångspunkter är individen med alla dess styrkor, svagheter, förutsättningar och olikheter. Att bli äldre ska inte innebära att man kategoriseras i ett kollektiv där alla ses som exakt lika, med samma behov och intressen.

Detta innebär att vi tror på valfrihet inom äldreomsorgen. Man ska själv kunna välja hur hemtjänsten ska utföras, vem som ska utföra den och vad den ska innehålla. Det dagliga behovet av hjälp är ibland samma varje dag, och ibland olika, och individen ska alltid ha det inflytandet som behövs för att hjälpen blir precis rätt. Detta omfattar alla delar av den hjälp man kan tänkas behöva, om det så gäller maten, vården eller behovet av sällskap.

 • LOV ska främjas och utvecklas.
 • Intraprenad ska prövas på flera äldreboenden och inom hemtjänsten.
 • E-hälsa ska implementeras i hela äldreomsorgen för att underlätta människors självständighet.
 • Tillagningskök ska vara regel på alla boenden.
 • Anhörigstödet ska utvecklas.
 • Olika typer av terapiformer, så som djurassisterad eller grön terapi, ska utvecklas i kommunen.
 • Lokalhyror och taxor för äldre ska subventioneras för att underlätta social samvaro och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Tillsammans förbättrar vi Ale 

I Ale växer de flesta barn upp under trygga förhållanden. De flesta har många vuxna runt om sig som fångar upp om de inte mår bra. Tyvärr gäller inte det alla. Alla unga förtjänar någon vuxen som vägleder de rätt. Tillsammans med bland annat föreningslivet kan vi skapa förutsättnngar för trygga unga.

I Ale har vi länge jobbat med att erbjuda alternativ till droger, som
t ex med Festivalborg. Vi är även en föregångskommun när det gäller sociala investeringar. Med rätt investeringar idag kanske våra ungdomar väljer ett smartare liv och vi sliper dyra kurer efter missbrukandet imorgon.

Vi vill:

 • Jobba drogförebyggande från åk 5
 • Etablera sociala anställningar
 • Utveckla sociala investeringar
 • Satsa mer på det drogförebyggande arbetet
 • Tillsammans med föreningslivet ge barnen en trygg uppväxt


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

Tillsammans gör vi Ale friskare 

I Ale är de flesta barn välmående, men många får i sig mycket onyttigt. Att lära barnen vikten av näringsrik mat gör att den goda vanan följer med hela livet. Detta tillsammans med vårsatsning på näridrottsplatser i hela kommunen skapar bättre folkhälsa. Maten lagas idag på förskolorna av utbildade kockar och vi vill bygga på med barnens kunskap om maten de får i sig genom temaveckor.

Rökning är ett annat problem som kryper ner i åldrarna. Genom att tidigt förebygga rökning och erbjuda rökavvänjning kan vi undvika att en dålig vana orsakar allvarliga sjukdomar på sikt.

Vi vill:

 • Erbjuda rökavvänjning till våra invånare
 • Att maten till våra barn och äldre ska vara god och näringsrik
 • Ha fler säkra cykelvägar
 • Upprusta våra löparslingor och elljusspår

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Mona Gunlycke
Tandsköterska

Tillsammans råder vi bot på ungdomsarbetslösheten 

I Ale har ungdomsarbetslösheten minskat med 27 % de senaste 3 åren, men vi vill mer. Vi vill råda bot på ungdomsarbetslösheten, tillsammans med skolan och näringslivet.

Ett stort problem är att många ungdomar inte vet vad de vill jobba med eller utbilda sig till. Vi tror att detta till stor del beror på att de inte fått vägledning eller möjlighet att testa på ett jobb. Att ha ett jobb är viktigt, inte minst för självkänslan. Det första jobbet är oftast ett sommarjobb, som är svårt att få utan kontakter eller erfarenheter. Det vill vi lösa genom en sommarjobbsförmedlare.

Vi vill:

 • Anställa en sommarjobbsförmedlare
 • Göra praon till en obligatorisk del i skolan
 • Förstärka studie- och yrkesvägledarresursen
 • Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden ska anställas vid exempelvis alla byggprojekt som kommunen genomför
 • Att kommunen vid nyanställningar ska prioritera arbetslösa ungdomar

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Daniel Mörner
Ekonomistuderande

Kajsa Nilsson
Leg. sjuksköterska

 

Vad vi gjort 

Under mandatperioden har vi öppnat ett nytt äldreboende i Nödinge. Backavik är ett modernt äldreboende med eget tillagningskök och solrum.

Vi har infört LOV (Lagen om valfrihet) som innebär att man kan välja alternativa privata utförare inom hemtjänsten. Utförarna erbjuder olika sorters service som den kommunala hemtjänsten inte erbjuder.

Vi har fortsatt att satsa på det drogförebyggande arbetet och startat Minimili som är en socialmedicinsk mottagning för ungdomar.

Vi har fattat beslut om att öppna ett motivationsboende för vuxna missbrukare. På så vis ska vi inte behöva köpa tillfälliga platser i Göteborg.

Vi har öppnat ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Vi har öppnat familjecentralen i Bohus.

… och mycket mer därtill!

Vad vi vill göra ... 

Vi vill bygga ett nytt äldreboende i Älvängen.

Vi vill införa restaurangmat för äldre.

Vi vill fortsätta  det drogförebyggande arbetet.

Vi vill utveckla LOV till att gälla för fler områden inom äldreomsorgen.

Vi vill effektivisera individ- och familjeomsorgen.

Vi vill införa social upphandling, ungdomsjobb vid t.ex större byggnationer.

… och mycket mer därtill!

 

RSS