Äldreomsorg 

En av moderaternas viktigaste utgångspunkter är individen med alla dess styrkor, svagheter, förutsättningar och olikheter. Att bli äldre ska inte innebära att man kategoriseras i ett kollektiv där alla ses som exakt lika, med samma behov och intressen.

Detta innebär att vi tror på valfrihet inom äldreomsorgen. Man ska själv kunna välja hur hemtjänsten ska utföras, vem som ska utföra den och vad den ska innehålla. Det dagliga behovet av hjälp är ibland samma varje dag, och ibland olika, och individen ska alltid ha det inflytandet som behövs för att hjälpen blir precis rätt. Detta omfattar alla delar av den hjälp man kan tänkas behöva, om det så gäller maten, vården eller behovet av sällskap.

  • LOV ska främjas och utvecklas.
  • Intraprenad ska prövas på flera äldreboenden och inom hemtjänsten.
  • E-hälsa ska implementeras i hela äldreomsorgen för att underlätta människors självständighet.
  • Tillagningskök ska vara regel på alla boenden.
  • Anhörigstödet ska utvecklas.
  • Olika typer av terapiformer, så som djurassisterad eller grön terapi, ska utvecklas i kommunen.
  • Lokalhyror och taxor för äldre ska subventioneras för att underlätta social samvaro och andra hälsofrämjande aktiviteter.
RSS