Vår värdegrund - med människan som utgångspunkt 

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värde­ringar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra männis­kors val och sätt att vara.

Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma fantastiska saker, men människan kan också göra fel, mot sig själv och mot andra. Människan har både förmågor och brister. Moderaternas idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka och vilja att göra rätt för sig, men också att hjälpa till när den egna förmågan inte är tillräcklig, eller används för att skada andra.

Ingen människa är allt igenom stark eller svag, emotionell eller rationell, egoistisk eller osjälvisk. Den egna drivkraften, med eller utan hjälp från andra, kan få människor att överkomma problem och resa sig ur svårigheter. Människan kan gå från att vara oberoende, till att behöva hjälp av andra. Vår idé är att låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med varandra, för att låta alla nå sin fulla potential.

Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara sig själv så länge man inte är till skada för andra. Samtidigt kan inte individualism och gemenskap ersätta varandra. Individualismens grund och förutsättning är förmågan att erkänna den andres rätt att vara olik och viljan att samarbeta för att kunna leva och utvecklas tillsammans.

Människan är också bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning.

Politikens uppgift är just att vara med och bygga samhället. Det viktigaste uppdraget är att se till allmänintresset. För att utveckla samhället måste politi­ken alltid sätta allmänintresset och medborgarnas rättigheter före särintres­sen. Politiken måste alltid vara en garant för alla medborgares rättigheter. Politiskt beslutsfattande blir angeläget när människors egen förmåga sätts på prov eller när rättigheter och skyldigheter är så angelägna att de gäller alla.

Genom att sträva efter att vara samhällsbärande och företräda allmänintres­set söker vi lösningar på Ale kommuns utmaningar. Ur vår tilltro till människans förmåga kommer en optimism inför framtiden. Ensam och tillsammans med andra är människan kapabel att överkomma pro­blem och upptäcka nya möjligheter. I takt med utvecklingen ställs vi också inför nya utmaningar. På så sätt tror vi vare sig på det färdiga eller på det perfekta samhället, utan på möjligheten att kontinuerligt förbättra. Det är genom ständig förnyelse som nya Moderaterna i Ale vill ta ansvar för framtiden.

RSS